Artikli sisukord

Kooli 1984./85. õppeaasta kroonikaraamatus on kirjas: „Väikesi tegusid võib unustada, suuri mitte.

Minevikku aitavad paremini mõista muuseumid, nüüdsest ka Kohtla-Järve 1. Keskkooli oma.”

Muuseumi alguseks on märgitud 15. mai 1985.

Siis kandis muuseum nime Lahingukuulsuse tuba ja selle  rajamise algatajaks oli kooli ajalooõpetaja Helle Ruusmaa. „Ekspositsiooni võib tinglikult jaotada kolme ossa: Suure Isamaasõja, kodulinna ja oma kooli ajalugu. Väljas on dokumendid, fotod, esemed vennasvabariikidest kooli rahvaste sõpruse klubile saadetud kingitused. Ekspositsiooni kokku pannes oli meeldivaid üllatusi. Näiteks ühe vana maja pööningult leiti fotod 20-ndate aastate Kohtla-Järvest,” rääkis õpetaja Ruusmaa.Pärast restaureerimist said need  unikaalsed fotod koha meie kooli ajalootoas.

 

            Kui lahingukuulsuse toa  asutanud ajalooõpetaja Helle Ruusmaa kolm aastat hiljem koolist lapsepuhkusele läks, jäi tuba mõneks ajaks peremeheta. Õige pea mõistsime, et selline tuba ennast ei õigusta. Sõjasündmused jäävad rahuaja lastest liiga kaugele, liiati puudus perspektiiv olemasolevat väljapanekut laiendada. Siis otsustasimegi hakata kooli ajalugu uurima. 22. märtsil 1988 avasime Lahingukuulsuse toas uue väljapaneku, millega koos muutus senine nimetus kooli ajalootoaks, hiljem kooli muuseumiks.

Kooli ajaloo muuseumi eesmärgiks sai:

  • koguda ja süstematiseerida materjale kooli ajaloost,
  • kasutada vilistlaste abi mälestuste jäädvustamisel ja kooli ajaloo uurimisel,
  • tutvustada kooli ja linna ajalugu õpilastele ja teistele huvilistele, korraldada näitusi,
  • juhendada õpilastest kodu-uurijaid,
  • kujundada õpilaste väärtushinnanguid, õpetada mõistma kultuuriväärtusi,
  • tuua õpilased arusaamisele,et me kõik elame ajaloos ja meist kõigist jääb jälg ajalukku.

29. novembril 1993. aastal sai muuseumi asukohaks endine raamatukogu ruum. Avaram ruum andis laiemad võimalused muuseumi õpilaskesksemaks muutmisel.

Põhilisteks huvilisteks muuseumis toimuva vastu on ennekõike oma kooli õpilased ja vilistlased, kuid külalisi on olnud ka kaugemalt. Õpilastest giidid on kooli ajalugu tutvustanud külalitele Saksamaalt Nordersdedtist ja sõpruskoolile Outokumpust, üliõpilastele Oslost ja Stockholmist, õpetajatele Leedust, Lätist, Taanist ja Suur-Novgorodist, RSK-aegadest õpilasdelegatsioonidele Taga-Karpaatiast, Lätist, Leedust, Moldovast, Ukrainast, Moskvast, Usbekistanist jm.

Vilistlasõhtu kooliajaloo toas 09.04.94.

Külalised Läti Vabariigist 12.11.96

Väljavõte külalisteraamatust.

Kooli ajalootoas kooli endine direktor Helgi Viirelaid ja ajalooõpetaja Elga Lekk, kroonikast läinud aastatele kinnitust saamas. 1996