Esimesse klassi vastuvõtmiseks vajalik avaldus ja meelespea:

Avaldus
Meelespea

Gümnaasiumi sisseastumine

Kaasa tuleb võtta:
-       avaldus (Õpilaste vastuvõtmise kord lisa 3. - kättesaadav kooli kodulehel või kantseleis);
-       põhikooli lõputunnistus koos hinnetelehega;
-       9.klassi klassitunnistus;
-       sisseastuja isikut tõendav dokument;
-       sisseastuja tervisekaart;
-       üks foto 3x4 cm.
-       piiratud teovõimega sisseastuja puhul lapsevanema avaldus (Lisa 4. - kättesaadav kooli kodulehel või kantseleis ning võib olla digitaalselt allkirjastatud, elektroonselt edastatud) ja isikut tõendava dokumendi koopia

Vaata lisaks:

Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi õpilaste vastuvõtmise kord
Gümnaasiumi sisseastumisavaldus
alla 18-aastase kooli sisseastuja lapsevanema avaldus
2.-9. klassi sisseastumise avaldus
"Õppides loon ennast" kursuse ülevaade
Psühholoogia kursuse ülevaade
"Mehhatroonika-robootika"
"Inimene ja õigus"
"Riigikaitse"

Õppesuunad

Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumis on kaks õppesuunda:

  • reaal- ja loodussuund
  • sotsiaal- ja rakendussuund.

Kõikides õppesuundades on kohustuslikud õppeained: eesti keel, kirjandus, inglise keel, vene keel, matemaatika, füüsika, keemia, bioloogia, geograafia, ajalugu, ühiskonnaõpetus, inimeseõpetus, muusika, kunst ja kehaline kasvatus.
Kõigil õppesuundadel on lisaks riiklikule õppekavale täiendavad eesti keele, kirjanduse, võõrkeele (inglise keele/vene), matemaatika, majandus-ettevõtluse ja uurimistöö aluste kursused.
Kõigil õppesuundadel on võimalik täiendavalt osaleda riigikaitse kursusel. Õpilased võivad osaleda õpilasfirma loomises ja tegevustes.
Igas õppesuunas koostab õpilane oma huvidele vastava uurimistöö või praktilise töö.

Reaal- ja loodussuund
Õppesuund pakub süvendatud matemaatika ja loodusainete õppimise võimalust. Selles õppesuunas jätkub Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi reaalainete süvaõppe traditsioon. Sellel õppesuunal võivad õppida ka üldisema reaal- ja loodusainete huviga õppijad. Õppesuuna ained puudutavad suures osas matemaatika, füüsika, keemia ja bioloogia spetsiifilisi valdkondi. Õppijal on võimalik osaleda loodusainete praktikumides ja süveneda ökoloogia ning keskkonnaga seotud teemadesse. Täiendavateks õppesuuna aineteks on praktikumid matemaatikas ja loodusainetes, ökoloogia, keskkonnakeemia ja joonestamine.

Sotsiaal- ja rakendussuund
Õppesuund võimaldab täiendavalt õppida sotsiaalaineid ja praktilise suunitlusega valikaineid. Õppesuuna eesmärgiks on anda hea ettevalmistus kohustuslikes ja sotsiaalainetes ning võimaldada omandada teadmisi ja oskusi ka praktilise suunitlusega kursustel. Täiendavateks õppesuuna aineteks on filosoofia, multimeedia, soome keel, joonestamine, mehhatroonika-robootika, tehnoloogiaõpetus, usundiõpetus, psühholoogia ja „Inimene ja õigus“.