5c8f8a85d2a45

Tänapäeva koolielu ning õppekava olulisemateks ning vajalikumateks pädevusteks on ettevõtlus- ja digipädevus. Tähtis on toimetulek kiiresti muutuvas ühiskonnas nii tööl kui ka õppimises või loovate ideede elluviimisel.

 

Eelmisest õppeaastast on meie kooli põhikooli õppekavas ettevõtlusõpe, tegutsevad mõned õpilasfirmad. Lisaks toimub meie koolis juba kolmandat aastat digilõimingutundide projekt. Kokku on pandud ka kõikide kooliastmete kaupa õppijate digipädevuste mudel. 

Üheks sammuks digioskuste arendamisel võtsime oma koolis sel aastal ette lõimida informaatikat teiste ainetega nii, et tunde viiksid läbi koostöös arvutiõpetajaga erinevate ainete õpetajad. Informaatika sidusime 5. klassis eesti keelega, 6. klassis loodusõpetusega. 7. klassis ettevõtlusõppega ning 8. klassis keemiaga. 

Eesti keele tundides tegelesid õpilased tekstitöötlusega, referaadi koostamisega, joonistati koomikseid ja plakateid, harjutati internetiotsingut ning veebitahvli Padlet kasutamist.

Ettevõtlusõppes pandi kokku õpimapp, koostati e-kiri, õpiti netipõhist tööotsingut ja koostati CV ning pandi kokku veebiesitlus.

Loodusõpetuse tundides kinnistati referaadi koostamist, internetiotsingumootorite kasutamist, õpiti koostama tabelit ja diagrammi ning kujundati plakateid Läänemere teemal, töötati Padlet veebitahvliga.

Keemias panid õpetajad rõhu internetiturvalisusele, koostati referaat, esitlus ning õpilased ise tegid erinevates keskkondades ainealaseid mänge. Kuna 8.klassis sooritatakse loovtööd, siis just nendes tundides said õpilased täiendavat juhendamist kirjaliku osa vormistamisel. Tööde kogumiseks kasutati Google Drive`i ning Padlet`it.

Lisaks informaatikale töötasid koos nii tehnoloogia- kui ka ettevõtlusõppe õpetajad 8. klassiga, õpetades ja rakendades õpilastega minifirma tegutsemist.

Lugupeetud õpetajad Natalja Hramtsova, Ülla Toomjärv, Krista Kask, Merli Palmik, Pille Ers, Kaire Jõe ja Kalev Naur, suured tänud teile pealehakkamise ning julguse eest uutmoodi õpetamisel. Järgmisel aastal annab see kindluse samamooodi jätkata ning veel rohkematki ette võtta õppekava arendamisel.

 

 õppejuht Mai Teetlok

 

Juhtkond tunnustab

Leia meid

Meil on lehel 64 külalist ja 0 liiget