Alusdokumendid
Kohtla-Järve Järve Kooli põhimäärus 11.06.2019 (jõustus 1.septembril 2019)
Üldtööplaan 2019/20 28.10.2019
Arengukava kinnitamise määrus nr 12 08.11.2019
Lisa: Arengukava 2019-2022 08.11.2019
Kohtla-Järve Järve Kooli kodukord 17.09.2019
Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi sisehindamise aruanne 2016-2018
Kohtla-Järve linna haridusasutustes tasuliste teenuste ja vara kasutamise hinnakiri 22.08.2019
Andmekaitsetingimused 03.10.2019
Kohtla-Järve Järve Kooli õpilaste vastuvõtmise kord 05.03.2019
vabade ametikohtade täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord 29.08.2019
Kohtla-Järve linna munitsipaalkoolide hoolekogu moodustamise kord ja töökord 30.01.2013
Järve Kooli töökorralduse reeglid 17.09.2019
Tuge vajavate õpilate õppekorraldus Järve Koolis 17.09.2019
Järve Kooli arenguvestluste läbiviimise kord 17.09.2019
Järve Kooli õpilaste hindamise kord 17.09.2019
Järve Kooli palgakorralduse põhimõtted 17.09.2019
Pikapäevarühma töökorraldus ja päevakava 17.09.2019
Arvutite kasutamise kord 28.10.2019
Hädaolikorra lahendamise plaan 28.10.2019
Kapi renditasu kinnitamine 28.10.2019
Põhikooli õppekava, ainekavad

Põhikooli õppekava 17.09.2019
Lisa 1 Eesti keel ja kirjandus
Lisa 2 Võõrkeeled
Lisa 3 Matemaatika
Lisa 4 Loodusained
Lisa 5 Sotsiaalained
Lisa 6 Kunstiained
Lisa 7 Tehnoloogia
Lisa 8 Kehaline kasvatus
Lisa 9 Valikaine "Informaatika"
Lisa 10 Valikaine "Ettevõtlusõpe"
Lisa 11 LÕK valikaine "Informaatika"
Lisa 12 LÕK valdkond "Tehnoloogia"

Õigusaktid
Haridusseadus
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus
Riigieksamite, põhikooli eksamite ja tasemetööde ajad
Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsialistide kvalifikatsiooninõuded
Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord
Loovtööd
Põhikooli loovtööde juhend 24.09.2019
Tähtajaline loovtööde korralduse ajakava 2021. aastal põhikooli lõpetajatele 29.04.2019
Loovtöö vormistamise juhend Word´is
Avalduste ja taotluste vormid
Järve Kool ringkäiguleht koolist lahkujale
Taotlus puudumiseks
Meelespead
Esimese klassi meelespea
Netikett 28.09.2011

Kirjuta psühholoogile